เกี่ยวกับเรา

MarTech หรือ Marketing Technology เป็นเทคโนโลยี หรือเครื่องมือ หรือระบบแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาด นับวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับฝั่งองค์กรธุรกิจยุคใหม่เอง
แทบทุกองค์กรล้วนแล้วแต่นำ MarTech มาใช้งานไม่มากก็น้อย ข้อมูลจาก Statista รายงานว่า จนถึงปัจจุบัน (นับถึงปี 2022) มีซอฟต์แวร์ MarTech solutions ทั่วโลกมากถึง 9,932 ตัวให้เลือกใช้บริการในการวางแผนทางการตลาด การจัดการแคมเปญ ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า หรือใช้วัดผลกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เป็นต้น

ด้วยความสำคัญตรงนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ นักการตลาด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และสื่อมวลชนด้านเทคโนโลยีจึงรวมตัวกันก่อตั้งสมาคม MarTech Association ขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้งาน MarTech ไปจนถึงการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกระตุ้นให้ใช้ MarTech เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ายุคสมัยไหนที่เคยเป็นมา

คณะกรรมการสมาคม
เทคโนโลยีเพื่อการตลาด

 • คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคม
 • คุณปริญ เฟื่องวุฒิ อุปนายกสมาคม
 • คุณอภิรดา เบ็ญจฆรณี อุปนายกสมาคมและกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 • คุณชนัญญา เลาหะพันธุ์ อุปนายกสมาคม
 • คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล รองนายกสมาคม
 • คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์ รองนายกสมาคม
 • คุณวีร์ สิรสุนทร รองนายกสมาคม
 • คุณอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์ เลขาธิการ
 • คุณเอกชัย ปาริชาติกานนท์ เหรัญญิก
 • คุณพล วรรณชนะ นายทะเบียน
  และกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
 • คุณรวิ อัญญากาญจน์ กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • คุณสุวิตา จรัญวงศ์ กรรมการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • คุณภัทร จึงกานต์กุล กรรมการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • คุณณกมล อัศวยนต์ชัย กรรมการฝ่ายวิจัยการตลาด
 • คุณกล้า ตั้งสุวรรณ กรรมการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
 • คุณธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ กรรมการฝ่ายการอบรมและให้ความรู้สู่สังคม
 • คุณสิทธิ เทียมเมฆา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
 • คุณณัฐกร เวียงอินทร์ กรรมการฝ่ายสร้างสรรค์คอนเทนต์
 • คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี กรรมการกิตติมศักดิ์
  ฝ่ายกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน
 • คุณสมเกียรติ กิจเชวง ปฏิคม และกรรมการฝ่ายสื่อโฆษณาออฟไลน์
 • คุณพิรีญา วิริยะพันธุ์ กรรมการฝ่ายนักลงทุนองค์กรสัมพันธ์
 • คุณสโรจ เลาหศิริ กรรมการ, ตัวแทนสื่อสารกิจกรรมของสมาคม
 • คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส กรรมการฝ่ายธรรมาภิบาลและ
  ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ
 • คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ กรรมการฝ่ายปัญญาประดิษฐ์
 • คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์